Newsletter

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MANNOL24.pl

 1.    DEFINICJE

●    Formularz Rejestracyjny – formularz elektroniczny stanowiący element Strony Sprzedawcy, za pomocą którego Klient może dokonać Rejestracji Konta Klienta dostępny. 
●    Formularz Zamówienia - formularz elektroniczny stanowiący element Strony Sprzedawcy, za pomocą której Klient może dokonać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu. 
●    Klient - osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu zapisów Kodeksu Cywilnego. 
●    Hasło – ciąg znaków konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, określany przez Klienta podczas procesu Rejestracji. 
●    Kodeks cywilny – ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). 
●    Konsument – osoba fizyczna zdefiniowana w art. 211 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
●    Konto Klienta – podstrona Strony Sprzedawcy pod nazwą „Twoje Konto”, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, kontrolować złożone przez niego Zamówienia, dokonać zmiany Hasła, przeglądać historię Zamówień, dostęp do Konta Klienta chroniony jest Hasłem i Loginem określanymi przez Klienta. 
●    Login Klienta – ciąg znaków (e-mail Klienta), konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji. 
●    Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży Towarów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze Sklepu oraz prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta związane z korzystaniem ze Sklepu. 
●    Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta za pośrednictwem podstrony Strony Sprzedawcy zatytułowanej „Twoje Konto”, dokonywana za pomocą Formularza Rejestracyjnego. 
●    Sklep internetowy – sklep internetowy pod nazwą MANNOL24.PL należący do Sprzedawcy, prowadzony za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.mannol24.pl, umożliwiającej Klientom zawieranie umów sprzedaży Towarów. 
●    Strona Sprzedawcy – strona internetowa Sprzedawcy pod adresem internetowym: www.mannol24.pl, za pośrednictwem której Sprzedawca prowadzi Sklep. 
●    Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowa sprzedaży, opisana na Stronie Sprzedawcy. 
●    Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcę a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. 
●    Sprzedawca – MasterCars Dusza S.C. REGON: 671967685; NIP 948 21 18 241; Adres: 26-600 Radom, ul. Sucha 15; Adres do korespondencji: MasterCars Dusza, 26-600 Radom, ul. Toruńska 12.
●     Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość za pośrednictwem Sklepu i/lub drogą telefoniczną, określające rodzaj, cenę, liczbę sztuk Towaru, sposób dostawy Towaru, sposób płatności za Towar, dane Klienta niezbędne do realizacji zamówienia, informację o chęci otrzymania faktury VAT, ewentualne inne uwagi Klienta. 

           2. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 
1.    Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (za pośrednictwem Strony Sprzedawcy ), korzystania z usługi „Newsletter mannol24.pl” a także korzystania przez Klientów ze Sklepu, w tym prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta. 
2.    W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). 
3.    Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące usługi: umożliwienie Klientom składania Zamówień dotyczących Towarów dostępnych w ramach Sklepu i zawierania Umów sprzedaży Towarów na odległość, udzielanie Klientom informacji o Towarach dostępnych w Sklepie, korzystanie z usługi „Newsletter mannol24.pl”. 
4.    Klienci mają możliwość składania Zamówień za pośrednictwem Sklepu niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji. 
5.    Klient, przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. 
6.    Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu. 
7.    Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 
8.    Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają należności publicznoprawne, w tym podatek VAT, cła, etc. (ceny brutto). 
9.     Sprzedawca nie jest producentem Towarów. 
10.    Ceny Towarów podawane na Stronie Sprzedawcy maja charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia Zamówienia w sposób określony w punkcie III ppkt 4.1-4.3 Regulaminu. W przypadku podania na stronie Sklepu błędnej ceny, w szczególności na skutek błędu systemu teleinformatycznego Sprzedawcy, Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem potwierdzenia Zamówienia. 
11.     Sprzedawca realizuje Umowy Sprzedaży na terenie Rzeczpospolitej Polskiej 
12.     W przypadku gdy dany Towar objęty jest gwarancją czy to producenta czy to Sprzedawcy, Towar przesyłany jest z kartą gwarancyjną i warunkami gwarancji.
 
3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO 
1.    W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usługi polegającej na możliwości zawierania Umów sprzedaży za pośrednictwem strony Sprzedawcy (usługa elektroniczna) w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2.    Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta Formularza Rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta za pomocą Formularza Zamówienia. 
3.    Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
4.    Niedozwolonym jest korzystanie ze Strony Sprzedawcy w sposób naruszający obowiązujące prawo, przepisy Regulaminu bądź dobre obyczaje. 
5.    Niedozwolonym jest podawanie przez Klienta w procesie Rejestracji lub składania Zamówienia fałszywych danych oraz, oszukańczych, bądź obliczonych na spekulację Zamówień, a także dokonywanie jakichkolwiek fikcyjnych lub pozornych Zamówień. 
6.    Sprzedawca może wstrzymać dostęp do Sklepu Klientowi, który korzysta ze Sklepu do celów niezgodnych z przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich lub narusza obowiązujące prawo, postanowienia Regulaminu bądź dobre obyczaje.
7.    Klient ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. ZASADY SKŁADANIA ZAMOWIEŃ, ZAWIERANIA I REALIZACJI UMÓW SPRZEDAŻY. 
1.    Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży Towarów za pośrednictwem Strony Sprzedawcy na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu. 
2.    W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Strony Sprzedawcy należy wejść na tą stronę, a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego w Sklepie (poprzez klikniecie „do koszyka”) i złożyć Zamówienie poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia (poprzez kliknięcie „Realizuj zamówienie”) oraz podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i podane informacje na Stronie Sprzedawcy.  Po tych krokach Sprzedawca informuje o przyjęciu Zamówienia, wysyłając e-mail Klienta z potwierdzeniem dokonania Zamówienia wraz z potwierdzeniem parametrów Zamówienia. Informacje o sposobie kupowania są zawarte na stronie Sprzedawcy w zakładce „Jak kupować”.
3.    Umowa sprzedaży Towarów zostanie zawarta: 
1. w przypadku złożenia Zamówienia za pośrednictwem Strony Sprzedawcy z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę informacji od Klienta, zawierającej  Potwierdzenie Zamówienia ( zgodnie z punktem 3 ppkt 2). 
4.    Zamówienia składane za pośrednictwem Formularza Zamówień mogą być wysyłane 24 godziny na dobę.
5.    Zamówienia złożone w dni powszednie (poniedziałek-piątek) po godz. 15.00, w soboty oraz w dni ustawowo wolne od pracy realizowane są w najbliższym dniu roboczym (poniedziałek-piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Realizacja Zamówień, w których Klient wybrał sposób zapłaty „przelew bankowy” nie może nastąpić przed zaksięgowaniem środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy.
6.    Nieprawidłowo wypełnienie Formularza Zamówienia może skutkować brakiem możliwości realizacji Zamówienia.
7.    Zamówienie Towaru jest przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży. 
8.    Klient może sprawdzać przebieg realizacji Zamówienia na Stronie Sprzedawcy za pośrednictwem Konta Klienta. 
9.    Sprzedawca wystawia  faktury VAT. W celu otrzymania faktury VAT koniecznym jest podanie niezbędnych danych do wystawienia faktury. 
10.    Formy płatności. Klient dokonując Zamówienia wybiera najbardziej mu odpowiadającą formę płatności. Zapłata za Towar może być dokonana: przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na Stronie Sprzedawcy w podstronie o nazwie „Dostawa, płatności” , gotówką przy odbiorze Towaru na ręce dostarczyciela przesyłki (listonosz/kurier). Sprzedawca przewiduje możliwość zapłaty w formie kredytu kupieckiego ale tylko w przypadku Klientów nie będących Konsumentami i po indywidualnych negocjacjach i uzgodnieniach.
11.    Dostawa Towarów: 
 1.    Dostawa Towarów odbywa się na koszt Klienta, jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2.    Dostawa Towarów wykonywana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka priorytetowa) lub firmy kurierskiej. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 3.    Termin dostawy zamówionych Towarów jest zależny od dostępności Towaru i jest potwierdzany po złożeniu Zamówienia.
 4.    Podczas odbioru przesyłki Klient ma prawo sprawdzić czy nie jest uszkodzona, a w szczególności przesyłany Towar. Jeśli pojawią się jakieś wątpliwości Klient ma prawo otwarcia przesyłki przy dostarczycielu przesyłki. W przypadku uszkodzenia Towaru Klient ma prawo sporządzić protokół uszkodzeń razem z dostarczycielem przesyłki oraz ma prawo do odmowy przyjęcia przesyłki ponadto Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o tym fakcie. 
 5.    Przeniesienie własności Towaru na Klienta następuje w momencie odbioru przez niego Towaru. W przypadku nie odebrania przez Klienta towaru Sprzedawca ma prawo od umowy odstąpić po wcześniejszym powiadomieniu Klienta i wyznaczeniu mu 7 dniowego terminu do wypowiedzenia się w związku z nieodebraniem przez niego Towaru.

 5.    ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY.
1.    Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni.
2.    Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres: MasterCars Dusza, 26-600 Radom, ul. Toruńska 12 lub na adres e-mail: kontakt@mannol24.pl.
3.    Wskazany powyżej termin 10-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Konsumentowi Towaru. 
4.    W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Sprzedawca i Klient sobie wzajemnie świadczyli, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 
5.    Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni. 
6.    Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać zapakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być umieszczony w oryginalnym opakowaniu. Towar powinien być zwrócony, wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (faktura, paragon, dokumenty gwarancyjne, instrukcje obsługi itp.), na adres Sprzedawcy. 
7.    Koszt zapakowania i odesłania Towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument. 
8.    Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach przewidzianych w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Towar niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.), tj. w przypadkach: 
 1.    świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Towar niebezpieczny ( czyli 10 dni od od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia)
 2.    dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania, 
 3.    umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, 
 4.    świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, 
 5.    świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy,
 6.    usług w zakresie gier hazardowych.


6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO.

1. Klient ma prawo złożenia reklamacji do Sprzedawcy w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązań na zasadach określonych w obowiązujących przepisach. 
2.    Reklamacja może być wniesiona pisemnie, a także za pomocą poczty elektronicznej i powinna zawierać następujące informacje: 
 1.    imię i nazwisko, adres zamieszkania, e-mail Klienta,
 2.    datę i numer Zamówienia, 
 3.    określenie przedmiotu reklamacji, określenie cech kupionego Towaru lub usługi, kwoty jaka została zapłacona przez Klienta, 
 4.    przedstawienie przyczyny i okoliczności uzasadniających reklamację; w tym daty stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową przypadku zgłaszania reklamacji w związku z taką okolicznością przez Klienta będącego Konsumentem; natomiast w przypadku Klienta nie będącego Konsumentem daty wykrycia wady Towaru, 
 5.    określenie żądania Klienta jakiego domaga się w związku ze składaną reklamacją, 
 6.    wskazanie czy Klient dochodzi roszczenia z gwarancji (jeżeli Towar objęty był gwarancją) czy też z tytułu rękojmi sprzedaży, 
 7.    datę i podpis Klienta. 
1.    Jeżeli reklamacja jest składana w związku z żądaniem wymiany Towaru lub jego naprawy (lub też z istoty reklamacji wynika, że koniecznym jest odesłanie Towaru), Klient zobowiązany jest przesłać Towar wraz z reklamacją. 
2.    Dane kontaktowe Sprzedawcy do składania reklamacji: 
MasterCars Dusza ul.Toruńska 12 26-600 Radom lub na adres e-mail: kontakt@mannol24.pl  . 
3.    Sprzedawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 
4.    Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, w zakresie określonym obowiązującymi przepisami, a w szczególności za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez Konsumenta określoną w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) i innych przepisach.


7. INFORMACJE DLA KLIENTÓW. 
1.W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze Sklepu, Klient powinien dysponować: 
1. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet; 
2. przeglądarką Internet Explorer 6.0 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach; 
2.    Korzystanie z aplikacji Strony Sprzedawcy może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies.
3.    Sprzedawca informuje, że istnieją szczególne zagrożenia związane z korzystaniem przez Klientów z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, tj. podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość "zainfekowania" systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, "robaki", "konie trojańskie", oprogramowanie typu malware, spyware. Sprzedawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Sprzedawcy (np. ataki na jego witryny), jak i Klienta (tzw. „cracking”, „phishing”). By uniknąć zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się w momencie otwierania e-maili, ważne jest, by Klient zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy, antyspyware, antymalware, firewall i/lub inne programy zabezpieczające komputer Klienta i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.
4.    Sprzedawca wykorzystuje pliki typu „cookie” w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu przez Klienta w celu usprawnienia zawierania Umów sprzedaży i korzystania ze Sklepu tj.: utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dostosowania Sklepu do potrzeb Klientów oraz, tworzenia statystyk przeglądania Strony Sprzedawcy.
5.    Prawa wyłączne do treści udostępnianych na Stronie Sprzedawcy, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sprzedawcy, znak towarowy Sprzedawcy, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.


8. NEWSLETTER MANNOL24.PL. 
1.    Usługa „Newsletter mannol24.pl” (dalej „newsletter”) umożliwia wszystkim zainteresowanym Klientom automatyczne otrzymywanie informacji o nowościach w Sklepie, promocjach, rabatach oraz innych informacji handlowych związanych z działalnością Sklepu.
2.    Korzystanie z usługi newsletter jest dobrowolne i bezterminowe. 
3.    W celu świadczenia usługi newsletter i Sprzedawca pozyskuje od zainteresowanych Klientów nazwy adresów poczty elektronicznej. 
4.    Klient, który wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera i dokonał w tym celu rejestracji, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji newslettera zgodnie z wskazówkami wskazanymi na Stronie Sprzedawcy. 
5.    W celu zarejestrowania usługi newslettera należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Sprzedawcę oraz potwierdzić fakt zaznajomienia się z treścią Regulaminu zgodnie z wskazówkami wskazanymi na Stronie Sprzedawcy. 
5.    Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej, które nie należą do osób dokonujących rejestracji newslettera.


9. DANE OSOBOWE. 
1. Sprzedawca tj. MasterCars Dusza Spółka Cywilna; Henryk, Daniel, Sebastian, Karol Dusza ; REGON: 671967685 NIP 948 21 18 241 Adres: 26-600 Radom, ul. Sucha 15, działając na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów informuje, że: 
●     jest administratorem danych osobowych Klienta; 
●     w okresie obowiązywania umów zawieranych na podstawie niniejszego Regulaminu, a po ich zakończeniu – w okresie dochodzenia roszczeń wynikających z tych umów, jak też wykonania innych zadań przewidzianych w obowiązującym prawie, Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu, wykonania i realizacji umów zawieranych z Klientem, jak również zamówionych przez Klienta usług oraz o ile Klient wyraził zgodę dla potrzeb marketingowych związanych ze świadczeniem zamówionych usług (m.in. w celach reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów); 
●    odbiorcą danych osobowych Klienta jest Sprzedawca; 
●    dane osobowe Klienta mogą być przekazywane uprawnionym organom, jak również w razie takiej konieczności podmiotom zajmującym się dochodzeniem należności powstałych z powodu niepłacenia należności przez Klienta, dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych; 
●    Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez Sprzedawcę oraz do ich poprawiania. 
2. Sprzedawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe Klienta: 
▪    nazwisko i imię, 
▪    numer NIP (w przypadku woli Klienta otrzymania faktury VAT lub obowiązku wystawienia takiej faktury), 
▪    adres zamieszkania lub do korespondencji,
▪    adres poczty elektronicznej, 
▪    numer telefonu Klienta. 
3.    W przypadku Klientów, którzy w ramach działalności Sklepu korzystają wyłącznie z usługi newslettera Sprzedawca zbiera dane osobowe tych Klientów (tj. adres e-mail) wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter mannol24.pl”. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter mannol24.pl”.
4.    Udostępniając Formularz Rejestracyjny oraz Formularz Zamówienia Sprzedawca określa dane osobowe Klienta, których podanie jest niezbędne w celu dokonania Zamówienia . Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością realizacji Zamówień i korzystania ze Sklepu. 
5.    Sprzedawca przetwarza numer telefonu Klienta w celu realizacji Zamówień Klienta i zapewnienia możliwości korzystania przez Klienta ze Sklepu z uwagi na właściwość tych czynności i sposób rozliczania Zamówień, które w szczególności wymagają autoryzacji dokonywanych Zamówień mając na uwagę zagrożenia związane z dokonywaniem tych czynności w formie elektronicznej za pośrednictwem internetu. 
6.    Sprzedawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klienta. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.


10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 
1.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów w szczególności Kodeksu postępowania cywilnego.
2.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 
3.    Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw Klienta wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany Regulaminu. W przypadku Klientów, którzy dokonali rejestracji oraz dokonali Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia będą oni związani zmienionymi postanowieniami Regulaminu, jeżeli nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług elektronicznych w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu albo w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu złożą oświadczenie o akceptacji zmienionego Regulaminu. 
4.    Regulamin jest publikowany na Stronie Sprzedawcy oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie lub może być pobrany samodzielnie przez Klienta za pośrednictwem Strony Sprzedawcy. 
5.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeksu cywilnego (ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).